">

اندازه پیچ د 400 حوزه عملیاتی 8 017 782 برای فیدر پیچ