">

به-همین-دلیل-است-که-سنگ-آهک-به-زغال-سنگ-قرار-داده