">

نرخ استهلاک به عنوان در هر شرکت از ساق پا زغال سنگ عمل