">

گیاهان شستن زغال سنگ در آفریقای روسیه، چین، جنوب